„Dokument Górnośląski“ zawiera dokumenty  z byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Dokumenty z lat 1601-1654 zostały opracowane w latach 1985-1988, notatki o zawartości dokumentów poprzedzone są informacją dotyczącą czasu powstania, miejsca wydania, języka w jakim cały dokument został spisany oraz teki w której się znajduje.[1]

 

Wykaz dokumentów w których można znaleźć informacje dotyczące Dąbrówki.

 

 

Dokument Górnośląski 1601-1626 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu:

 

224. 1613    30 sierpień   Karniów                j.niemiecki             T.42

 

List radców książęcych w Karniowie do burmistrza i rady miejskiej Bytomia w sprawie sporu Wacława Kozłowskiego z młynarzem z Dąbrówki (Wielkiej).

 

226. 1613    12 wrzesień b.m.w.                   j,czeski                  T.42

 

Wacław Kozłowski prosi radę miejską  Bytomia o wyznaczenie terminu rozprawy sądowe z młynarzem z Dąbrówki.

 

228. 1613    10 październik b.m.w.              j.czeski                  T.42

 

List Wacława Kozłowskiego do burmistrza i rady miejskie Bytomia w sprawie sporu z młynarzem z Dąbrówki.

 

249. 1614    4 czerwiec             Bytom         j.czeski                  T.33

 

Jerzy Ibram, starosta ziemski, upoważnia Wojciecha Harczyka i Marcina Kozaczika, chłopów z Dąbrówki do egzekwowania swoje należności od chłopa, poddanego Jana Behra, przez zajęcie żywego i martwego inwentarza dłużnika.

 

408. 1626    11 grudzień           Bytom         j.polski                  T.34

 

Pełnomocnictwo wydane przez radę miejską Bytomia Andrzejowi Kózce w ego misji do władz kościelnych biskupstwa krakowskiego i władz księstwa siewierskiego w sprawie z Jerzym i Stanisławem Jarockimi. Jaroccy w nocy z 3 na 4 grudnia 1626 roku, mimo pokoju pomiędzy księstwami śląskimi a Polską napadli na wieś Dąbrówka. Na odwrocie pisma notatka: Zabójcami byli żołnierze Pana Colleroda, który to uwolnił ich z więzienia samowolnie, dlatego rada miejska Bytomia nie ponosi w tej sprawie winy.

 

409. 1626    11 grudzień Bytom                   j.polski                  T.34

 

Protest rady miejskiej Bytomia przekazany przez Andrzeja Kózkę radzie miejskiej Siewierza i staroście siewierskiemu w sprawie napadu Jerzego i Stanisława Jarockich na wieś Dąbrówkę i uprowadzenie 366 owiec i 1003 bydła.

 

Dokument Górnośląski 1627-1630 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu:

 

 

23.  1628    2 styczeń  Bytom                       j.polski                   T.34

 

Wykaz strat poniesionych przez ludność Dąbrówki podczas napadów szlachty siewierskie i małopolskie

 

27. 1628      15 luty                   Bytom         j.polski                  T.34

 

Instrukcja i spis akt przedłożonych sądowi biskupa krakowskiego w Siewierzu w sprawie napadów braci Jarockich z Pogoni na Dąbrówkę (2 i 17 grudnia 1626 r.) i Rozbark (17 lipca 1627 r.)

 

32. 1628      23 marzec    Bytom                   j.polski                  T.34

 

Spis zagrabionego inwentarza w czasie najazdu braci Jarockich na Dąbrówkę w dniach 4 i 17 grudnia 1626 roku przygotowany dla króla polskiego, księcia (biskupa krakowskiego) i cesarza.

 

33. 1628      24 marzec    Bytom                   j.polski                  T.34

 

Zeznania Stanisława Lorka, Bartka Połednioka, Wawrzyna Wolnego, Pawła Jaśko i Wawrzyna Lorka chłopów z Dąbrówki, złożone przed urzędem wójta bytomskiego w sprawie napadu braci Jarockich na dobra mieszczan bytomskich w Dąbrówce.

 

38. 1628      10 kwiecień Kielce                    j.polski                  T.34

 

Marcin Szyszkowski, biskup krakowski i książę siewierski, wydaje wyrok w sprawie pomiędzy mieszczanami bytomskimi i ich poddanymi z Dąbrówki a braćmi Jarockimi z Pogoni o napady i wyrównanie poniesionych szkód.

 

Dokument Górnośląski 1631-1639 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu

 

87.  (1636 ?)         b.d.  ( Dąbrówka)          j.polski                            T.110

 

Testament Walentego Wolnika spisany w obecności Jana Pitasa włodarza w Dąbrówce

 

135. 1638    28 marzec   (Bytom)        j.polski                           T.2

 

Rachunek za prace polowe prowadzone na gruntach miejskich Dąbrówki na sumę 4 talarów 18 groszy (Wykaz bez podpisu)

 

 

Dokument Górnośląski 1640-1645 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu

 

35. 1641      14 marzec    Bytom         j.polski                            T.98

 

Burmistrz i rada miejska Bytomia zaciągnęli pod zastaw wsi Dąbrówka pożyczkę w wysokości 100 dukatów czyli 600 złotych polskich, polskie miary, od Andrzeja Timińskiego które mają być spłacone do „święty Jendrzej“ tego roku. ( Na odwrocie notatka o zwrocie 600 złotych polskich Stanisławowi Timińskiemu. Bytom 7.12. 1644; druga informacja: Stanisław Timiński odebrał od burmistrza Bytomia 66 talarów oraz 24 talary odrobiono. Bytom 13.12.1644).

 

80. 1643      7 luty           Dąbrówka   j.polski                            T.100

 

W obecności Wawrzyńca Wacha, włodarza z Dąbrówki, Błażeja Sieji, Józefa Macia, Grzegorz Połedniaszek zwrócił Katarzynie Grzesutkównie zaległą należność gotówką oraz zbożem.

 

81. 1643      17 luty                   Zabrze         j.polski                  T.93

 

Paweł Grotkowski w liście do burmistrza Bytomia prosi o przesłuchanie świadków, między innymi Wawrzyna Lorka z Dąbrówki w sprawie kradzieży gorzałki przez Orłowskiego u Wojciecha Karczmarza z Rudy.

 

95. 1643      28 listopada b.m.w.                   j.czeski                  T.98

 

List Stanisława Haubitza do Jana Ziemby w sprawie młyna w Dąbrówce.

 

151. 1644    11 grudzień b.m.w.                   j.czeski                  T.98

 

List Wacława Cieszowicza do burmistrza i rady miejskiej Bytomia w sprawie sprzedaży w miejskie wsi Dąbrówka.

 

153. 1644    12 grudzień Miechowice           j.polski                  T.104

 

Zeznania Jerzego z Walesławic na Miechowicach Suchodolskiego w sprawie oskarżeń stawianych mu przez Henryka Nosa. Suchodolski oskarżony jest o zabójstwo siedmiu Polaków w Dąbrówce i o inne przestępstwa.

 

155. 1644    18 grudzień Bytom                   j.czeski                  T.98

 

Notatka urzędu rady miejskiej Bytomia w sprawie listu Wacława z Cieszowej Ciszowicza dotyczącego sprzedaży miejskie wsi Dąbrówka.

 

 157. 1644   b.d.              b.m.w.                   j.polski                  T.95

 

List Agnieszki Kuszlowe do Jana starszego Koszembora, starosty ziemskiego, z oskarżeniem Grzegorza Południoka z Dąbrówki o udział w grabieży je dóbr wspólnie z żołnierzami. (Na odwrocie rezolucja Koszembora. Czeladź 7.06.1644).

 

185. 1645    10 maj                   Przełajka      j.polski                  T.90

 

Agnieszka Kuszlowa i Jan Borkowski wzywają świadków w sprawie sporu o przebieg granicy pól przy młynie w Dąbrówce.

 

 Dokument Górnośląski 1646-1649 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu

 

62. 1648      13 kwiecień Będzin                   j.polski                  T.95

 

Wacław Kamieński w liście do rady miejskiej Bytomia prosi o wydanie polecenia podwładnym miejskim z Dąbrówki rozpoczęcia orki pól pod wiosenne zasiewy. Kamieńskiemu pożar strawił w Kamieniu wszystkie budynki i cały inwentarz.

 

Dokument Górnośląski 1650-1652 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu

 

 

51. 1650      16 maj         Chorzów                         j.polski                  T.90

 

List Saczalskiego (?) do Jana starszego Koszembra, starosty ziemskiego państwa bytomskiego, ze skargą na radę miejską za brak interwencji na wiadomość o napadzie pijanego Kozaczka, na ich poddanego z Dąbrówki.

jednym z nich jest niejaki Maska.

 

59. 1650      3 czerwiec   Potok (Złoty“)                 j.polski                  T.99

 

List Pana Kiedrzyńskiego do rady miejskiej Bytomia w sprawie napadu poddanych bytomskich z Dąbrówki na karczmarza z Piasku, poddanego chorążego koronnego, pobitego i ograbionego na gościńcu częstochowskim oraz o kradzież koni w Częstochowie. Rozbójnicy ukrywani są przez karczmarza w Dąbrówce. J

 

218. 1652    13 sierpnia   Tarnowskie Góry            j.polski                  T.98

 

List Stanisława Haubitza do burmistrzu i rady miejskie Bytomia w sprawie woli młyńskiej przy młynie w Dąbrówce, przynależnej włodarzowi dąbrowskiemu, a która to została wydzierżawiona.

 

Dokument Górnośląski 1653-1654 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu

 

159. 1653    14 październik                Czeladź        j.polski                  T.43

 

Protokół zeznań złożonych przez świadków, w urzędzie wójtowskim Czeladzi w sprawie kradzieży koni przez żołnierzy kwaterujących w Dąbrówce i Michałkowicach (zobacz dok. Nr 166)

 

166. 1653    październik           b.d.d. Czeladź        j.polski                  T.43

 

Protokół zeznań złożonych w urzędzie wójtowskim w Czeladzi, w sprawie rabunków rajtarów kwaterujących w Dąbrówce i Michałkowicach ( zobacz dok. Nr 159)

 

 

 


[1]    Szczech B.,Dokument Górnośląski 1601-1626 ze zbiorów byłego Archiwum Miejskiego w Bytomiu, Zabrze 1996